ДИНАМИЧЕН СИСТЕМ НА СОГОРУВАЊЕ

  • Динамичниот систем за согорување е иновативен систем за автоматска регулација на параметрите за согорување, како би се осигурала максимална искористенот и сигурност од производот. Овој е сосема нов концепт во полето на согорувуње на био масата. Системот е комбинација на интелигентни решенија и нови технологии истовремено задоволувајки ги еколошките норми.

ДИНАМИЧКОТО ОПЕРИРАЊЕ E ВИСОКО ЕФИКАСНО , СИГУРНО И ПОЕФТИНО

  • Нормалните разлики во квалитетот на пелетот, промајата на оџакот, надморските висини како и оперативните температури прават за невозможно кај стандардните печки и котли со статички параметри да имаат добра и оптимална искористеност и правилно согорување. Динамичниот систем на согорување автоматски ги регулира потребните параметри за согорување како би осигурал максимална искористеност и ниска потрошувачка на пелет.
  • Мерењето на под притисокот во комората за согорување, мерењето на довод на воздух во комората за согорување на секои 5 секунди со споредба на податоците добиени со оние внесени во системот како лабораториски, дава како резултат на овој систем да изврши корекции на параметрите за согорување како би осигурал количина на воздух потребна за перфектно согорување. Истовремено со компарација на температурите на гасовите и количината на воздух потребна за согорување ово систем прави измена на параметрите за дозирање на пелет во зависност од квалитетот на пелетот.
  • With impletation of this system our stove never stop, never have loading of extra pellet, never have problem with burning and work independed beetwen 5 till 10 days without any customer intervention, All this advantage make this stoves simple one of the best in hand of our customers.
Македонски јазик
English Македонски јазик