ФРИКО, КОМПАНИЈА СО ВИЗИЈА

Веке 28 години ФРИКО е активна во полето на метало преработувачката индустрија. 
Денес ние сме еден од водечките добавувачи на квалитетни печки и котли на пелет. Нашето залагање за иновации, дизајн и квалитет доведува до континуиран развој на нашите производи.

“Ние не правеме само печки – Ние го правеме животот подобар“

КВАЛИТЕТ И СИГУРНОСТ

Секогаш оријентирани кон нови технологии и развој на производите и нивно унапредување, компанијата изгради своја сопствена лабораторија со висока технологија. Овој специјализан оддел овозможува да се симулират и тестираат о покомплексни и поинтегрирани решенија. Техничките тренинг курсеви кои ги одржуваат квалифицирани инжењери постојано се одржуваат како предуслов за запознавање и одрѓување на квалитетот на производот кај корисникот. Пред напуштање на прозиводната линија секој производ внимателно се тестира и проверува како би се осигурал максимална ефикасност и квалитет. Благодаејки на системот за пратење, во случај на потреба за секој произведен производ може да се пронајде кој го составил и од кои компоненти е составен.

ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБИ

Компанијата ги продава своите производи преку авторизирани дистрибутори на територијата на Р.Македонија. Компанијата обезбедува сервис и сервисна подршка низ цела територија на Р.Македонија

Доколку имате потреба од нашите производи и добиете информација за дилерот најблиску до вас обратете се на sales@friko.mk

Македонски јазик
English Македонски јазик